ยินดีต้อนรับสู่มานิตย์ฟาร์ม

มานิตย์ฟาร์มได้สั่งสมประสบการณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมายาวนานกว่า 40 ปี โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงปลาดุก ที่ จ.นครปฐม และได้ขยับขยานมาที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี บนพื้นที่มากกว่า 2,000 ไร่ อันเป็นที่ตั้งของมานิตย์ฟาร์ม ในปัจจุบัน

โครงสร้างฟาร์ม
ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิม (Tilapia Genetics Center)

ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมของมานิตย์ฟาร์ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยความร่วมมือระหว่างมานิตย์ฟาร์ม และ อควาฟอส เจเนติก เซ็นเตอร์ (Akvaforsk Genetics Center, Norway) จากประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำมานานกว่า 30 ปี โดยเรานำประสบการณ์การเพาะเลี้ยงปลานิลมากกว่า 20 ปีของทางฟาร์ม ผสมรวมกับประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ำจากทีมนักวิทยาศาสตร์ Akvaforsk Genetics Center เพื่อมาใช้พัฒนาและปรับปรุงสายพันธ์ุปลานิลและปลาทับทิมของเรา ที่มานิตย์ฟาร์ม เรามีความมั่นใจว่า สายพันธุ์ที่ดี จะนำมาซึ่งผลกำไรที่แท้จริงของเกษตรกร เราจึงได้ทำการวิจัยถึงสายพันธุ์ที่จะตอบโจทย์การเลี้ยงในสภาวะต่าง ๆ จากเกษตรผู้เลี้ยงจริง และ นำมากำหนดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เราต้องการ เพื่อการพัฒนาพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบ ผลการวิจัยทำให้เราทราบว่า ปลานิลและปลาทับทิมที่ลูกค้าต้องการ ต้องมีลักษณะเด่นคือ ต้านทานโรคได้ดี เจริญเติบโตเร็ว หัวเล็ก สันหนา ให้เนื้อมาก โดยเราเริ่มต้นจากการรวบรวมสายพันธ์ุปลานิลและปลาทับทิมจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 6 สายพันธ์ุที่มีลักษณะเด่นในแต่ละด้านนำมาคัดเลือกโดยใช้หลักการคัดสรรแบบครอบครัว (Family Selection) โดยคัดลักษณะเด่นจากพ่อแม่พันธุ์แต่ละรุ่น บันทึกข้อมูลด้วยไมโครชิพ เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ และ การวิเคราะห์ผลที่แม่นยำ ด้วยหลักการสะสมลักษณะเด่นจากรุ่นสู่รุ่น ในที่สุดจึงได้ปลานิล“ซุปเปอร์แบล็ค (SuperBlack)” และปลาทับทิม “ซุปเปอร์เรด” (SuperRed)รุ่นแรกเมื่อปี2552โดยปลานิลซุปเปอร์แบล็ค (SuperBlack) และซุปเปอร์เรด (SuperRed)มีความแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี กินอาหารเก่ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งในพื้นที่น้ำจืด และน้ำกร่อย ทั้งในการเลี้ยงแบบบ่อดิน และกระชัง สามารถเติบโตได้เร็วโดยใช้ระยะเวลาการเลี้ยงที่สั้นลง สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก เพราะสามารถสร้างผลกำไรให้มากขึ้นอย่างชัดเจน

แผนกพ่อแม่พันธุ์

ลูกพันธุ์ที่ดีย่อมมาจากพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง การดูแลพ่อแม่พันธุ์จึงจัดเป็นหัวใจหลักของการได้มาซึ่งลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ เราจึงมีความใส่ใจเป็นพิเศษต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการภายในแผนกพ่อแม่พันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ของมานิตย์ฟาร์มเลี้ยงในระบบถังซีเมนต์ ที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณภาพน้ำต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการผสมพันธุ์มากที่สุด ภายในแผนกมีระบบจัดการน้ำหมุนเวียนแยกออกจากแผนกอื่น ๆ ภายในฟาร์ม เพื่อลดอัตราเสี่ยงด้านโรค และด้วยข้อได้เปรียบจากการที่เรามีศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ของตนเอง ทำให้เราสามารถวางแผนการผลิตพ่อแม่พันธุ์ในแต่ละรุ่นได้อย่างแม่นยำ และได้พ่อแม่พันธุ์ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง โดยอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์ในแต่ละรุ่นเฉลี่ยไม่เกิน 18 เดือน

แผนกโรงเพาะฟัก

การพัฒนาจากไข่ไปเป็นลูกปลานั้น จะมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการจัดการภายในโรงเพาะฟักเป็นหลัก โดยหัวใจสำคัญอยู่ที่การควบคุมคุณภาพน้ำให้มีค่าทางชีวภาพที่สมดุลอยู่ตลอดเวลา ที่มานิตย์ฟาร์ม โรงเพาะฟักของเรา จัดการอยู่ภายใต้ระบบปิด มีการบำบัดน้ำแยกออกเป็นสองส่วน จากบ่อเก็บน้ำภายในฟาร์ม เข้าสู่บ่อพักน้ำภายในแผนก ก่อนนำเข้าสู่การบำบัดเฉพาะของโรงเพาะฟัก ด้วยระบบน้ำหมุนเวียนปิด (Recirculating Aquaculture Systems) เพื่อให้มั่นใจว่า ค่าทางชีวภาพและเคมีในน้ำทุกตัวไม่ว่าจะเป็น แอมโมเนีย ไนไตรท์ อัลคาไลน์ ค่าความกระด้าง และ ระดับออกซิเจน อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการฟักตัวของไข่ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวควบคุม และ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน นอกเหนือจากการให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพน้ำแล้ว เรายังลดความเสี่ยงด้านโรคต่าง ๆ ด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียและปรสิตที่อาจปะปนอยู่ในไข่ หรือ น้ำเป็นประจำ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหากมีตัวบ่งชี้เกิดขึ้น

ห้องผสมอาหาร

งานผลิตลูกพันธุ์ปลา เป็นงานที่ละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอน การผสมอาหารเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มานิตย์ฟาร์มให้ความใส่ใจ เราผสมอาหารที่มีขนาดเม็ดและสูตรที่เหมาะสมสำหรับปลาในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ลูกปลาได้รับอาหารที่ดีที่สุดในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดและเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับลูกปลา เรามีการใช้โปรไบโอติคและวิตามินผสมในอาหาร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแทนการใช้ยา อุปกรณ์การผสมอาหารทุกชิ้นได้รับการทำความสะอาดก่อนการผสมอาหารในแต่ละสูตรทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่ออกไปสำหรับปลาแต่ละวัย คืออาหารที่ดีที่สุดและสะอาดที่สุด

แผนกอนุบาลลูกปลา

มานิตย์ฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำกร่อย ที่มีค่าความเค็มประมาณ 5ppt จึงมีความได้เปรียบในเรื่องการอนุบาลลูกปลาเพื่อให้ได้ลูกปลาที่แข็งแรงโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ด้วยความเค็มของน้ำทำให้โอกาสในการติดเชื้อลดลง อย่างไรก็ตาม เรายังให้ความใส่ใจในการจัดการและการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ แผนกอนุบาลลูกปลาจะต้องสุ่มตัวอย่างส่งตรวจในห้องปฏิบัติการทุก 13 วัน เพื่อตรวจหาเชื้อปรสิต เห็บระฆัง และ ปลิงใส และเปลี่ยนกระชังเพื่อคงระดับออกซิเจนที่เหมาะสม รวมถึงดูแลเรื่องการให้อาหารอย่างทั่วถึง โดยกระจายออกเป็น 5 ครั้งต่อวัน เพื่อให้แน่ใจว่าปลาได้รับการแปลงเพศอย่างสมบูรณ์

โรงพักลูกปลาก่อนจำหน่าย

เมื่อลูกปลามีขนาดพร้อมจำหน่ายแล้ว จะถูกขนย้ายจากบ่ออนุบาลมาพักในบ่อซีเมนต์เพื่อทำการคัดขนาด มานิตย์ฟาร์มใช้เครื่องคัดลูกปลาอัตโนมัติเพื่อให้ปลาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และได้ขนาดที่สม่ำเสมอ โดยเครื่องคัดลูกปลาจะคัดแยกลูกปลาแต่ละขนาดลงบ่อพักที่มีการรักษาระดับออกซิเจนที่พอเหมาะ โดยลูกปลาจะได้รับการงดอาหาร 12-24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกปลามีความพร้อมต่อการบรรจุและขนย้ายต่อไป ในขั้นตอนการบรรจุ เราใช้เครื่องบรรจุถุงปลาอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็ว และ แข็งแรง รวมถึงลดการบอบช้ำจากการบรรจุด้วยแรงคน เมื่อลูกปลาได้รับการบรรจุถุงเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งให้แก่ลูกค้าแต่ละรายต่อไป ลูกปลาทุกรอบที่จำหน่าย จะมีรหัสที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และทางฟาร์มจะสุ่มเก็บลูกปลาบางส่วนไว้เลี้ยงเองในฟาร์ม เพื่อบันทึกการเจริญเติบโตอีกด้วย

ห้องปฏิบัติการ

มานิตย์ฟาร์มมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานของตนเอง ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดิน ตรวจหาปรสิตภายนอก พาราไซต์ (Parasite) ปริมาณแบคทีเรีย การตรวจวิเคราะห์ด้านเฮมาโตรคิต (Haematocrit) และตรวจเช็คอัตราการแปลงเพศของปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจวัดค่าทางเคมีต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ห้องปฏิบัติการทำหน้าที่ทั้งเพื่อสอดส่อง และ หาทางป้องกันก่อนการเกิดปัญหาต่าง ๆ  และทำหน้าที่แก้ไข หากเกิดปัญหาขึ้นภายในฟาร์ม โดยจัดเป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญให้กับแผนกต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และแสดงตัวบ่งชี้สำคัญ ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำ และ สุขภาพปลา