ยินดีต้อนรับสู่มานิตย์ฟาร์ม

ปลานิลซุปเปอร์แบล็ค (SuperBlack) และซุปเปอร์เรด (SuperRed)มีความแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี กินอาหารเก่ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งในพื้นที่น้ำจืด และน้ำกร่อย ทั้งในการเลี้ยงแบบบ่อดิน และกระชัง สามารถเติบโตได้เร็วโดยใช้ระยะเวลาการเลี้ยงที่สั้นลง สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก เพราะสามารถสร้างผลกำไรให้มากขึ้นอย่างชัดเจน

ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์
emoticons facebook

ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมของมานิตย์ฟาร์ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยความร่วมมือระหว่างมานิตย์ฟาร์ม และ อควาฟอส เจเนติก เซ็นเตอร์ (Akvaforsk Genetics Center, Norway) จากประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำมานานกว่า 30 ปี โดยเรานำประสบการณ์การเพาะเลี้ยงปลานิลมากกว่า 20 ปีของทางฟาร์ม ผสมรวมกับประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ำจากทีมนักวิทยาศาสตร์ Akvaforsk Genetics Center เพื่อมาใช้พัฒนาและปรับปรุงสายพันธ์ุปลานิลและปลาทับทิมของเรา ที่มานิตย์ฟาร์ม เรามีความมั่นใจว่า สายพันธุ์ที่ดี จะนำมาซึ่งผลกำไรที่แท้จริงของเกษตรกร เราจึงได้ทำการวิจัยถึงสายพันธุ์ที่จะตอบโจทย์การเลี้ยงในสภาวะต่าง ๆ จากเกษตรผู้เลี้ยงจริง และ นำมากำหนดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เราต้องการ เพื่อการพัฒนาพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบ ผลการวิจัยทำให้เราทราบว่า ปลานิลและปลาทับทิมที่ลูกค้าต้องการ ต้องมีลักษณะเด่นคือ ต้านทานโรคได้ดี เจริญเติบโตเร็ว หัวเล็ก สันหนา ให้เนื้อมาก โดยเราเริ่มต้นจากการรวบรวมสายพันธ์ุปลานิลและปลาทับทิมจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 6 สายพันธ์ุที่มีลักษณะเด่นในแต่ละด้านนำมาคัดเลือกโดยใช้หลักการคัดสรรแบบครอบครัว (Family Selection) โดยคัดลักษณะเด่นจากพ่อแม่พันธุ์แต่ละรุ่น บันทึกข้อมูลด้วยไมโครชิพ เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ และ การวิเคราะห์ผลที่แม่นยำ ด้วยหลักการสะสมลักษณะเด่นจากรุ่นสู่รุ่น ในที่สุดจึงได้ปลานิล“ซุปเปอร์แบล็ค (SuperBlack)” และปลาทับทิม “ซุปเปอร์เรด” (SuperRed)รุ่นแรกเมื่อปี2552โดยปลานิลซุปเปอร์แบล็ค (SuperBlack) และซุปเปอร์เรด (SuperRed)มีความแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี กินอาหารเก่ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งในพื้นที่น้ำจืด และน้ำกร่อย ทั้งในการเลี้ยงแบบบ่อดิน และกระชัง สามารถเติบโตได้เร็วโดยใช้ระยะเวลาการเลี้ยงที่สั้นลง สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก เพราะสามารถสร้างผลกำไรให้มากขึ้นอย่างชัดเจน

herunterladen world program for free tractive app herunterladen google chrome windows 10